@JS's Notes

Site with notes from my work.

KVM on CentOS 8

My test platform: CentOS Linux release 8.1.1911 (Core)

Requirements

User with root privileges or non-root user with sudo privileges. Make sure that your hardware platform supports virtualization by running the following command:

$ grep -e 'vmx' /proc/cpuinfo   # Intel platforms
$ grep -e 'svm' /proc/cpuinfo   # AMD platforms
$ lsmod | grep kvm              # Confirm that KVM modules are loaded in the kernel
Continue reading

Fedora Linux instalacja Docker Ce

Platforma testowa: Fedora 29 (Server Edition)

Wymagania: użytkownik root lub użytkownik inny niż root z uprawnieniami sudo.

Odinstalowanie starszych wersji Docker

Starsze wersje pakietu Docker nazywane były docker lub docker-engine. Jeśli są zainstalowane, odinstaluj je wraz z powiązanymi zależnościami. Zawartość /var/lib/docker/ (obrazy, kontenery, woluminy i sieci) zostanie zachowana.

$ sudo dnf update
$ sudo dnf remove docker docker-client docker-client-latest docker-common docker-latest docker-latest-logrotate docker-logrotate docker-selinux docker-engine-selinux docker-engine
Instalacja

1. Zainstaluj pakiet dnf-plugins-core:

$ sudo dnf -y install dnf-plugins-core

2. Skonfiguruj repozytorium docker-ce:

$ sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo

3. Zainstaluj pakiety docker i containerd:

$ sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

4. Uruchomienie i włączenie startu usługi docker wraz z systemem:

$ sudo systemctl start docker.service
$ sudo systemctl status docker.service
$ sudo systemctl enable docker.service

5. Weryfikacja instalacji usługi:

$ sudo docker run hello-world

Polecenie to pobiera obraz testowy i uruchamia go w kontenerze Docker.

Jeśli chcesz używać Docker jako użytkownik inny niż root, powinieneś rozważyć dodanie użytkownika do grupy docker:

$ sudo usermod -aG docker $USER

Uwaga: Aby to zadziałało, należy się wylogować i zalogować ponownie.

Jeśli początkowo uruchamiałeś polecenia Docker CLI używając sudo (przed dodaniem użytkownika do grupy docker) może pojawić się błąd, wskazujący na to, że katalog ~/.docker/ został utworzony z nieprawidłowymi uprawnieniami z powodu użycia sudo:

WARNING: Error loading config file: /home/sysadmin/.docker/config.json -
stat /home/sysadmin/.docker/config.json: permission denied

Aby rozwiązać ten problem, usuń katalog ~/.docker/ (jest on odtwarzany automatycznie, ale wszelkie ustawienia niestandardowe zostaną utracone) lub zmień jego właściciela i uprawnienia do niego:

$ sudo chown "$USER":"$USER" /home/"$USER"/.docker -R
$ sudo chmod g+rwx "$HOME/.docker" -R